Obsah

Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově v Běrunicích

Hřbitov Běrunice.pdf (366.55 kB)

Seznam pohřbených osob Bě.docx (13.11 kB)

Informace pro nájemce hrobových míst na hřbitově ve Vlkově nad Lesy

Hřbitov Vlkov n.L..pdf (262.43 kB)

Seznam pohřbených osob.docx (12.43 kB)

 

Obec Běrunice je provozovatelem veřejného pohřebiště v obci Běrunice a Vlkov nad Lesy.

Zastupitelstvo obce Běrunice v souladu s ustanovením § 102 odst.3 ve spojení s § 99 odst. 2 zákona č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 19 citovaného zákona tento Řád veřejného pohřebiště

Rozsah poskytovaných služeb:

- pronájem hrobových míst

- vedení související s evidencí o hrobových místech a  o uložení lidských ostatků

- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně

 

I. Uzavření, změny nájemních smluv, hrazení poplatku

dle Nařízení obce Běrunice č.1/2011

Nájemní smlouvy se sepisují s ohledem na délku tlecí doby na dobu 15 let.

Na stejnou dobu je i hrazen i poplatek, který se skládá ze dvou částí:

–       poplatek za nájem místa =   5,- Kč/m2 a rok

–       poplatek za služby             = 20,- Kč/m2 a rok

 

Každý hrob je změřen a výše poplatku je spočítána podle skutečnosti a ne paušálně.

Příklad: hrob je široký 1 m a dlouhý 2 m

nájem:  1(šíře) x 2 (délka) x 5 (sazba) x 15(doba nájmu)   = 150,- Kč

služby:  1(šíře) x 2 (délka) x 20 (sazba) x 15(doba nájmu) = 600,- Kč     

poplatek na 15 let  činí celkem                                                   750,- Kč 

Stejným způsobem si můžete vypočítat poplatek ze svého hrobového místa.

Sazby jsou pro všechny typy hrobových zařízení  stejné.

 

1.  K sepsání smlouvy se dostaví  majitel hrobového zařízení. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti!!!

2.  Pracovník obce uzavře s žadatelem písemnou smlouvu, kde bude vypočtena výše poplatku, který na místě uhradí do pokladny obce nebo bez odkladů zaplatí bezhotovostním převodem na účet obce.

Žadatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

3. K sepsání smlouvy musí žadatel vědět:

-číslo hrobového místa

-kdo je v hrobě pochován (jméno, příjmení, datum narození ,datum úmrtí, způsob pohřbení (rakev, urna) - můžete si sepsat již doma

- bude dobré, pokud si hrob sami přeměříte (v případě rozdílu bude hrob znovu přeměřen)

 

Velmi důrazně upozorňujeme všechny majitele, že pokud neuzavřou nájemní smlouvu, bude hrobové zařízení označeno jako opuštěné a následně bude demontováno!!!

 

II. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné hrobová zařízení zřizovat po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Postup:

1. Občan podá obecnímu úřadu vypněnou žádost - formulář Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa

2. Obecní úřad po projednání vydá popř. nevydá souhlas se zřízením/úpravou hrobového místa.

 

III. Pohřbení lidských pozůstatků, uložení lidských ostatků či jiné podobné nakládání s nimi

Dle Řádu veřejného pohřebiště je nutné pohřbívat lidské pozůstatky či ukládat lidské ostatky provádět po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Postup: 

1. Občan podá obecnímu úřadu vypněnou žádost - formulář Oznámení pohřebení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi.

2. Obecní úřad po projednání vydá popř. nevydá souhlas s pohřbením, uložením či jiným nakládáním.

 

IV. Hrobnické a kamenické služby

 

Jako dodavatele kamenických a hrobnických prací si  můžete objednat  jakoukoliv firmu či osobu.

V Chlumci nad Cildinou má sídlo p. Dobroslav Netík, který nabízí pohřebnické služby (sídlo Klicperova 54
503 51  Chlumec nad Cidlinou I, tel. č. 
+420 495 485 633).

V Novém Bydžově má sídlo p. Miroslav Marek, který je kameník a hrobník. Nabízí výrobu a prodej hrobů z přírodního a umělého kamene, opravu a renovace stávajících hrobů, prodej a montáž doplňků, vysekávání a renovace písma, úklid, opravy hrobek a exhumace. (sídlo J. E. Purkyně 1595, 504 01  Nový Bydžov, tel. č. +420 602 104 772).

Kamenické práce  (1.29 MB)

IV. Formuláře

oznámení pohřebení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi

oznámení zřízení, úpravy hrobového místa

Seznam pohřbených osob v hrobě na hřbitově ve Vlkově nad Lesy (12.43 kB)