Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Hlášení (změna) místa trvalého pobytu

Hlášení (změna) místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

K přihlášení je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na obecním úřadě.

 
 

Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

·         občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce),

·         zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

·         zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

·         člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě změny místa trvalého pobytu občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; předkládá vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", doklad totožnosti a doklad opravňující přihlášení.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

·         na obecním úřadu,

·         v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

·         vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),

·         prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz,  předložení pouze rodného listu není dostatečné k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby,

·         doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Doplnění a vysvětlení:

Doložit oprávnění užívat byt či dům (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování – u bytů družstevních a soukromých s aktuální doložkou družstva či majitele domu o platnosti nájemní smlouvy).

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (vlastník, osoba, která je ve smlouvě uvedena jako nájemce nemovitosti), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu - své oprávnění k poskytnutí souhlasu musí i tato osoba doložit dokumenty uvedenými výše (výpis z katastru, nájemní smlouva...). Oprávněná osoba nedokládá vlastnické či jiné užívací právo k objektu nebo jeho části v případě, že ohlašovna může ověřit existenci tohoto práva veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

V případě předložení podnájemní smlouvy musí být předložen i písemný souhlas vlastníka nemovitosti s uzavřením podnájemní smlouvy (ust. § 2274 a § 2275 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, rodný list, doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

Občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.

Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti přímo na přepážce ohlašovny. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.  

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny, nicméně doporučujeme občanovi adresu nového trvalého pobytu sdělit:

 • svému zaměstnavateli/ škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • dodavateli elektrické energie,
 • majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.