Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Řešení krizových situací

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


Na Portálu veřejné správy naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě - odkaz.

Generální finanční ředitelství zpracovalo pro daňovou veřejnost standardizované postupy - tzv. "životní situace" vztahující se k oblasti daní a výkonu daňové správy - odkaz.

Ministerstvo vnitra radí, jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu - odkaz

Návody pro řešení životních situací, můžete přijít osobně zkonzultovat na obecní úřad.

Informace o bezplatné právní službě, kterou poskytují advokáti sdružení v České advokátní komoře (ČAK). Bezplatnou právní pomoc lze využít v případě krátké informativní porady. Ta neslouží k vyřešení konkrétního problému, ale poskytne rady a doporučení, kam se lze obrátit a jak danou věc nejlépe vyřešit.

Změna trvalého pobytu

https://www.finance.cz/533518-co-zaridit-po-stehovani/?utm_source=financecz&utm_medium=bulletin

Zákadní životní situace:


Odkazy

CzechPOINT

Prostřednictví CzechPOINT lze získat (nejčastěji):

  • Výpis z Katastru nemovitostí, 
  • Výpis z Obchodního rejstříku,
  • Výpis z Rejstříku trestů,
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vidimace a legalizace

Vidimace = ověřování, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou

Legalizace = ověřování, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

K přihlášení je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na obecním úřadě.

Zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny 28908 Běrunice 176

Osobní doklady - občanské průkazy, cestovní pasy

Platby za odpady

Na úřadě si můžete zakoupit svozové známky na popelnice a pytle.

Platby za psy

Poplatek ze psů platí držitel psa.

Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Běrunice.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.

Kácení dřevin

Ohlašování pálení

Plošné vypalování trávy je zákonem zakázáno. Suché odřezané větve, shrabané listí či trávu lidé pálit mohou, je však zapotřebí tuto činnost hasičům předem oznámit z důvodu planých výjezdů hasičů. Nahlášenou událost hasiči evidují. 

Pro nahlášení pálení je na webových stránkách hasičů k dispozici on-line formulář.

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě [PDF, 164 kB]

Manuál společnosti ČEZ