Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Kácení dřevin

Právní rámec


Kácení dřevinu rostoucí mimo les bez povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se dle vyhlášky nevyžaduje

 • a)  pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • b)  pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
 • c)  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • d)  pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Kácení dřevin, které je možné provádět bez povolení, je vhodné provádět v období jejich vegetačního klidu. (Viz dále.)


Kácení dřevin na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona)

O kácení dřevin, které nespadají do výše uvedené kategorie, se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti.

Jde o kácení všech stromů ve stromořadích, kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí, pokud je kmen nižší, je třeba povolení vždy) a zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2.

Stromořadím se dle vyhlášky rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Zapojeným porostem dřevin se dle vyhlášky rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může obecní úřad vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může obecní úřad vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)  doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 • d)  zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin na základě oznámení (§ 8 odst. 2 zákona)

Ve stanovených případech lze pokácet dřevinu na základě podaného oznámení. Kácení musí být však oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem obecnímu úřadu, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Jde o tyto případy:

 • kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů (Lze aplikovat zcela výjimečně. Uplatní se jen v případech, kdy je kácení součástí způsobu pěstování dřevin.),
 • kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • kácení z důvodů zdravotních (Jde o takové situace špatného zdravotního stavu dřevin, kdy možná náprava spočívá výhradně v pokácení dřeviny. Za zdravotní důvody nelze považovat nízkou vitalitu dřeviny, zejména, je-li tento stav stromu důsledkem zanedbání péče.)

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)  doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
 • d)  zdůvodnění oznámení.

Havarijní kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu do 15 dnů od provedení kácení. Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam.

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)   doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
 • c)  specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
 • d)  zdůvodnění oznámení,
 • e)   doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být však dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem. To se může týkat například ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů. 


Lhůty pro vyřízení

 • povolení dle § 8 odst. 1 zákona: 60-90 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 2 zákona: do 15 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 4 zákona: na vědomí

Formuláře

Lze podat volnou formou nebo využít související formulář

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les