Menu
Obec Běrunice
ObecBěrunice

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu

Základní informace k životní situaci
Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit na základě návrhu za splnění podmínek: Pokud je rozhodnuto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ze zákona se po nabytí právní moci rozhodnutí občanovi zavede adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen - viz. odst. 8. Občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz.

  • návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel (viz. odst. 17), tj. osoba specifikovaná v odst. 5.
  • musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
Návrh může být podán: Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.

  • písemně nebo
  • ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
  • v elektronické podobě,
  • pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Navrhovatel prokazuje:

  • oprávněnost podání návrhu - viz odst. 10
  • existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu - viz. odst. 4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu.

Na které instituci životní situaci řešit
Příslušnou k rozhodování je ohlašovna, tj. obecní či městský úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt občan, kterému se tento trvalý pobyt navrhuje zrušit.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: OÚ Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

e-mail: ou@berunice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro tento typ správního řízení není předepsán formulář.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí za každou osobu 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ
+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny
Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje. V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu , může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit

Elektronická služba, kterou lze využít
e-mail: ou@berunice.cz
Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu :z6waw2z